wydrukowane przez https://silkeborg-sohojlandet-braedstrup.city-map.dk/city/db/411703020006

Program kinowy 09.08.2022:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!